Der niederländische Zweig
Dutch Wiardas

Home    Wiarda News    Genealogy    Contact Us    Photo Gallery


  Sippe 4-5 / Tak 4-5
Sippe 6 / Tak 6
Sippe 7 / Tak 7
 Sippe 4-5
Tak 4-5


I Jorrijt Bockos Wyaerda, geboren voor 1529, boer te Roordahuizum op Tjerksma-state, overleden circa 1578, relatie (1) met Fedt van Rinia, relatie (2) met Catharina H. Jelgersma.
Uit de eerste relatie:
1. Haring, eerst pastoor te Warga/Warrega en later te Swichum, overleden Swichum 20-7-1572.
2. Bocke (zie IIa).
3. Pybe Jorrits (zie IIb).
4. Wijts, gehuwd 1560 met Alef van Idsinga.


IIa Bocke Wyaerda, relatie met Wyts Gysberts Donia, van Stiens.
Uit deze relatie:
1. Gysbert.
2. Fedt, gehuwd 1600 met Jochem Hoppert, geboren 1550, overleden Sneek 29-8-1604.


IIb Pybe Jorrits Wyaerda, boer te Roordahuizum, overleden 1607, gehuwd (1) voor 1578 met Tryncke Hylckes Broersma, relatie (2) met Jetske Andringa.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hylck Pibes (zie III).
2. Tyetske, gehuwd Oosterwierum 1604 met Pyter Yntes Kingma, geboren Achlum circa 1580, secretaris van Franekeradeel, notaris publicus en procureur postulant, overleden Franeker 1639.
3. Trintke, relatie met Sybolt v. Haersma to Beers.
4. Siouck Pybes Wiarda, gehuwd Dronrijp met Biense Rynrds Bantert.
5. Fetke Pybes, gehuwd (1) Rauwerd met Dirk Jelles Kingma, boer op Zyaerda-state op Lombersbuyren onder Dronrijp 1597, 1604; te Weidum 1602, 1606, aldaar kerkvoogd, overleden 1604-1613, relatie (2) met Pyter Douwes.


III Hylck Pibes Wyaerda, gehuwd Roordahuizen met Symen Douwes, geboren Roordahuizum op De Grote Twixel circa 1570, boer op de kerkplaats "De Grote Twixel" te Roordahuizum, overleden na 1632.
Uit dit huwelijk:
1. Jorrijt Symens Wyaerda (zie IVa).
2. Pybe Symens Wiarda (zie IVb).
3. Douwe Wiarda, 1638 lid van Gilde te Leeuwarden, 1651 chirurgijn te Leeuwarden, overleden Leeuwarden 1656, relatie met Sjoeke Sierksma, geboren circa 1635.


IVa Jorrijt Symens Wyaerda, geboren Roordahuizum op De Groote Twixel, boer op Siensira te Roordahuizum 1640, overleden na 1675, gehuwd Sneek 9-10-1626 met Aatske Geatses van Poppingawier van Nijehorne.
Uit dit huwelijk:
1. Symen Jorrijts (zie Va).
2. Pybe, relatie met Trijntie Thonis.
3. Gaatze (zie Vb).
4. Hylcke (zie Vc).
5. Sybren Jorrits (zie Vd).


IVb Pybe Symens Wiarda, overleden Leeuwarden 1650, gehuwd circa 1640 met Clara Sierksma, geboren 1609, overleden Roordahuizum 9-5-1669.
Uit dit huwelijk:
1. Symens.


Va Symen Jorrijts Wyaerda, geboren 1646, ontvanger van Oosterwierum en aldaar woonachtig, overleden 26-9-1694, gehuwd Oosterwierum met Jetske Johannes Overneij.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Sijmens, geboren Oosterwierum 1672, overleden Oosterwierum 1753.
2. Sjoukjen, geboren Oosterwierum 1675, gehuwd 8-8-1697 met Ruurdt Sipckes.
3. Jorrit, geboren Oosterwierum 1677, ook gewoond te Winsum, overleden Oosterwierum 1757.
4. Pieter Sijmens, geboren Oosterwierum 1680, overleden 1-3-1714.
5. Atske, geboren Oosterwierum 1682, vertrok in 1699 naar Arum.
6. Gatze Wiarda, geboren circa 1685, overleden 10-12-1748, gehuwd Weidum met Foekjen Jetses Wobma, geboren circa 1689, huisvrouw te Bozum, van Weidum, overleden 1-10-1754.
7. Douwe Symons, geboren 1687, overleden Winsum 19-4-1740.


Vb Gaatze Wyaerda, 17 augustus 1697 gekozen tot ouderling van Rauwerd en op 7 spetember 1679 te Rauwerd bevestigd, overleden 22-5-1681, relatie met Jantjen Claeses.
Uit deze relatie:
1. Claas Gatzes Wiarda (zie VIa).
2. Douwe Gatzes Wiarda (zie VIb).


Vc Hylcke Wyaerda, boer te Rauwerd, overleden 1699, relatie met Reinouw Hettes.
Uit deze relatie:
1. Sijbren Wiarda (zie VIc).
2. Jorrit Wiarda (zie VId).
3. Mincke Hylckes Wiarda, gehuwd Grouw 11-10-1716 met Sytse Saakes, van Grouw.
4. Lolkje, gehuwd Rauwerd 3-9-1719 met Pyter Gerbens, huisman te Rauwerd.
5. Hette Wiarda (zie VIe).


Vd Sybren Jorrits Wyaerda, geboren Winsum, overleden Winsum 1693, gehuwd (1) Marssum 14-2-1658 met Jetske Wopkes, overleden 1674/1680, gehuwd (2) Winsum 31-10-1680 met Aeltie Dircxes, overleden 1691.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lutske Sybrens Wiarda, relatie met Heerke Rinses Rinsonides, geboren circa 1661.


VIa Claas Gatzes Wiarda, geboren Rauwerd? Gehuwd Rauwerd 28-5-1702 met Trijntje Keimpes Hansma.
Uit dit huwelijk:
1. Gatze Klazes.
2. Sybren Klazes.
3. Keimpe Klazes (zie VIIa).


VIb Douwe Gatzes Wiarda, mr Snyder tot Rauwert, gehuwd 22-7-1694 met Janke Jenkes.
Uit dit huwelijk:
1. Akke.
2. Gatze.
3. Trijntje.


VIc Sijbren Wiarda, geboren Rauwerd 8-1-1699, boer te Rauwerd, gehuwd Rauwerd 18-5-1721 met Wikje Willems, van Goïnga.
Uit dit huwelijk:
1. Anke Sybrens, geboren 3-4-1722, gehuwd 6-8-1747 met Murk Cornelis Reen.
2. Reinauw, geboren 2-2-1725, overleden Hichtum 3-12-1753, gehuwd Burgwerd 5-2-1747 met Pieter Klazes Buwalda.
3. Hijltje (zie VIIb).


VId Jorrit Wiarda, gehuwd (1) 29-10-1717 met Tryntje Pyeters, van Rauwerd, gehuwd (2) 17-1-1723 met Hendrikje Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hylcke.
Uit het tweede huwelijk:
2. Reinau, geboren Rauwerd 31-3-1724, overleden Rauwerd 11-3-1808, gehuwd Bozum of Boxum 12-10-1743 met Karsten Dirks Kalma, geboren Oostermeer, overleden Rauwerd 19-9-1792.
3. Hylcke.


VIe Hette Wiarda, gehuwd Rauwerd 23-2-1716 met Sara Antonides.
Uit dit huwelijk:
1. Hylcke.
2. Hylcke, apotheker, overleden voor 1749, gehuwd Heerenveen 12-4-1744 met Teetske Dirks Nauta, van Oostermeer.
3. Trijntie.
4. Petrus, geboren 24-6-1723.
5. Reinier (zie VIIc).
6. Minke, geboren 29-11-1727.


VIIa Keimpe Klazes Wiarda, gehuwd Rauwerd 29-10-1758 met Nanke Janties, van Akkrum.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, overleden 25-9-1836.
2. Sibbeltje, boerin, overleden Rauwerd 7-4-1831.


VIIb Hijltje Wiarda, geboren Rauwerd 5-5-1734, veehouder te Rauwerd, overleden circa 1782, gehuwd Deersum 7-1-1781 met Jetske Douwes van der Valk, geboren Deersum, rentenierste, overleden Rauwerd ten huize van H.J. Wierda 19-7-1832.
Uit dit huwelijk:
1. Sijbren (zie VIII).


VIIc Reinier Wiarda, gehuwd 2-5-1751 met Trijntje Goslings, geboren 1725.
Uit dit huwelijk:
1. Geeske Reins, gehuwd voor 1777 met Hendrick van Gorcum, geboren 6-12-1750, schoolmeester en organist te Rauwerd, dorpsrechter en gezworen klerk, overleden 1827.


VIII Sijbren Wiarda, geboren Deersum 15-9-1780, landbouwer, boer te Deersum en Bozum, overleden Bozum 20-5-1851, gehuwd Deersum 17-11-1805 met Jeltje Ymes Stellingwerf, geboren Oosterend 22-11-1783, boerin, overleden Bozum 5-2-1854.
Uit dit huwelijk:
1. Hijltje (zie IXa).
2. Sijtske, geboren Deersum, Rauwerderhem 28-12-1807, overleden Wirdum 17-9-1888, gehuwd Weidum, Baarderadeel 15-9-1827 met Sye van Wijngaarden, geboren Bozum 22-8-1804, boer te Wirdum in de Noordend, overleden Wirdum 27-5-1864.
3. Yme, geboren Deersum 20-11-1809, overleden Bozum 24-9-1830.
4. Jetze, geboren Bozum 10-12-1811, boer te Bozum, overleden Bozum 9-10-1898, gehuwd Baarderadeel 14-5-1836 met Geertje Statema, geboren Lutkewierum 4-12-1814, overleden Bozum 30-4-1863.
5. Douwe (zie IXb).
6. Jelle (zie IXc).
7. Sybrand (zie IXd).
8. Hinke, geboren Bozum 12-12-1823, overleden Sneek 12-5-1920, gehuwd Wijmbritseradeel 15-6-1846 met Willem van der Molen, geboren Bozum 1-7-1825, boer te Ysbrechtum, overleden Sneek 4-2-1893.


IXa Hijltje Wiarda, geboren Deersum 18-8-1806, boer te Bozum, veehouder op de boerderij nabij het voormalige spoorstation, overleden Goënga 20-2-1895, gehuwd Baarderadeel 28-5-1831 met Janke Zetstra, geboren Weidum 5-3-1814, overleden Scharnegoutum 10-6-1885.
Uit dit huwelijk:
1. Sijbren (zie Xa).
2. Grietje (zie Xb).
3. Pieter, geboren Bozum 14-10-1836, overleden Bozum 3-7-1840.
4. Yme, geboren Bozum 3-11-1839, overleden 17-3-1840.
5. Jeltje, geboren Bozum 28-2-1841, overleden IJlst 3-1-1900, gehuwd (1) Baarderadeel 9-6-1860 met Andries Jongbloed, geboren Sneek 13-2-1829, koopman te Sneek, overleden Sneek 9-9-1880, gehuwd (2) Sneek 16-10-1884 met Roelof van der Zee, geboren Sneek 7-10-1841, verver te IJlst, overleden IJlst 3-1-1900.
6. Pietertje, geboren Bozum 3-8-1843, overleden Bozum 21-10-1843.
7. Pietertje, geboren Bozum 6-1-1845, overleden 20-4-1872, gehuwd Baarderadeel 27-3-1862 met Bouke Buringa, geboren Bozum 3-3-1840, boer onder Bozumen Wieuwerd, overleden Bozum 2-12-1887.
8. Ymkje, geboren Bozum 3-9-1847, overleden Scharnegoutum 25-3-1936, gehuwd Wijmbritseradeel 8-5-1869 met Bonne Boschma, geboren IJlst 25-8-1841, boer, overleden Oosthem 2-12-1885.
9. Yke, geboren Bozum 25-10-1850, overleden Bozum 20-2-1926, gehuwd (1) Baarderadeel 6-5-1871 met Rintje Sijperda, geboren Bozum 11-9-1849, boer onder Bozum, overleden Bozum 7-7-1888, gehuwd (2) Baarderadeel 3-8-1889 met Hendrik de Waard, geboren Bozum 2-2-1863, in 1889 boerenknecht, daarna boer te Bozum, overleden Bozum 1-5-1944.


IXb Douwe Wiarda, geboren Bozum 10-7-1814, boer te Lutkewierum en Bozum, overleden Bozum 22-11-1890, gehuwd Baarderadeel 8-5-1851 met Rindertje Kalma, geboren Jellum 3-7-1821, overleden Bozum 7-3-1885.
Uit dit huwelijk:
1. Tjitske, geboren Lutkewierum 7-5-1852, overleden Lutkewierum 8-9-1852.
2. Tjitske, geboren Lutkewierum 24-11-1853, overleden Jorwerd 9-6-1877, gehuwd Baarderadeel 8-5-1873 met Auke Sierdsma, geboren Oosterlittens 16-7-1849, boer te Jorwerd, overleden Jorwerd 6-12-1895.
3. Sybren, geboren Lutkewierum 20-1-1856, overleden Bozum 27-6-1859.
4. Bouwe Douwes (zie Xc).


IXc Jelle Wiarda, geboren Bozum 6-4-1817, boer te Burgwerd en Hartwerd, overleden Bolsward 19-11-1906, gehuwd Baarderadeel 4-5-1840 met Ymkje Kerstes Bottema, geboren Irnsum 1-1-1820, boerin, overleden Hartwerd 2-2-1868.
Uit dit huwelijk:
1. Sybren (zie Xd).
2. Jeltje, geboren Burgwerd 17-9-1842, overleden Burgwerd 14-11-1842.
3. Jeltje, geboren Burgwerd 16-5-1844, overleden Ysbrechtum 12-1-1927, gehuwd Wonseradeel 28-5-1864 met Murk Aukema, geboren Burgwerd 24-2-1842, van boerenbedrijf, overleden Sneek 19-1-1932.
4. Kerst, geboren Burgwerd 5-12-1845, overleden Hartwerd 8-11-1874.
5. Yme (zie Xe).
6. Sytske, geboren Burgwerd 3-11-1850, overleden Tjerkwerd 4-12-1942, gehuwd Wonseradeel 11-5-1872 met Auke Wiersma, geboren Parrega 2-11-1845, van boerenbedrijf, overleden Dedgum 28-4-1912.
7. Jetske, geboren Burgwerd 16-5-1852, overleden Hijdaard 22-5-1902, gehuwd Wonseradeel 8-5-1875 met Augustinus Jorritsma, geboren Hielsum 18-6-1849, van boerenbedrijf, overleden Burgwerd 5-7-1902.
8. Ykke, geboren Burgwerd 4-10-1853, overleden Hoorn 30-9-1922, gehuwd Wonseradeel 9-5-1874 met Jan Dijkstra, geboren Wijckel 9-8-1849, van boerenbedrijf, overleden Hoorn 18-8-1930.
9. Yttje, geboren Burgwerd 17-2-1855, overleden Aalsmeer 10-11-1943, gehuwd (1) Gaasterland 13-3-1879 met Atte Dijkstra, geboren Wijckel 27-10-1853, van boerenbedrijf, gehuwd (2) Aalsmeer 27-7-1899 met Gerrit Pieter van Itterzon, geboren Amsterdam 25-12-1850, bloemkweker, overleden Aalsmeer 17-1-1928.
10. Hijltje (zie Xf).
11. Willem, geboren Burgwerd 25-2-1859, overleden Hartwerd 24-7-1865.


IXd Sybrand Wiarda, geboren Bozum 24-8-1820, boer te Bozum naast de Hervormde kerk (thans plas), overleden Bozum 3-6-1910, gehuwd Bozum, Baarderadeel 10-4-1852 met Meike Adams Jaarsma, geboren Haskerdijken 20-11-1829, overleden Bozum 11-12-1908.
Uit dit huwelijk:
1. Sybren (zie Xg).
2. Jetske, geboren Bozum 21-6-1858, overleden Haarlem 1-12-1950, gehuwd (1) Baarderadeel 9-5-1878 met Auke Bloemhof, geboren Wieuwerd 10-5-1858, boer te Wieuwerd, landbouwer en landeigenaar, overleden Dronrijp 12-8-1886, gehuwd (2) Menadumadeel 15-11-1888 met Johannes Hoitsma, geboren Lieve Vrouwenparochie 17-3-1856, boer te Dronrijp, overleden Dronrijp 12-9-1909.
3. Jeltje, geboren Bozum 21-6-1863, overleden Leeuwarden 30-7-1937, gehuwd Baarderadeel 10-5-1884 met Hyltje Wiarda, geboren Jorwerd 11-2-1861, veehouder op de boerderij nabij het voormalige spoorstation te Bozum, weldra opgehouden wegens ziekte (astma), overleden Leeuwarden 4-10-1925.


Xa Sijbren Wiarda, geboren Bozum 16-5-1832, boer te Jorwerd, veehouder, overleden Goënga 6-11-1912, gehuwd Weidum, gemeente Baarderadeel 8-5-1856 met Antje Durks Kalma, geboren Jorwerd 12-4-1831, overleden Jorwerd 24-2-1887.
Uit dit huwelijk:
1. Hesseltje, geboren Sneek 20-4-1857, overleden St. Bonnefatius Hospitaal te Leeuwarden 18-6-1907, gehuwd Baarderadeel 31-10-1889 met Atze de Vries, geboren Stiens 6-11-1856, in 1889 houthandelaar te Oosterlittens, later boer op "Spoorzicht" te Jorwerd, overleden Leeuwarden 1-6-1932.
2. Janke, geboren Sneek 3-2-1859, overleden Jorwerd 25-4-1887.
3. Hyltje, geboren Jorwerd 11-2-1861, veehouder op de boerderij nabij het voormalige spoorstation te Bozum, weldra opgehouden wegens ziekte (astma), overleden Leeuwarden 4-10-1925, gehuwd Baarderadeel 10-5-1884 met Jeltje Wiarda, geboren Bozum 21-6-1863, overleden Leeuwarden 30-7-1937.
4. Attje, geboren Jorwerd 12-12-1862, overleden Leeuwarden 7-10-1942, gehuwd Baarderadeel 8-5-1886 met Jacob Palsma, geboren Wirdum 6-12-1862, boer te Noordeinde onder Wijtgaard, boer te Wirdum, overleden Wirdum 24-2-1937.
5. Grietje, geboren Jorwerd 8-2-1868, Jorwerd, overleden Apeldoorn 12-12-1928, gehuwd Baarderadeel 26-4-1890 met Willem Heyt, geboren Borger 15-5-1867, in 1890 klerk, van 1895-1915 Gemeente ontvanger van Franeker en houder van een kassierskantoor aldaar, overleden Leeuwarden 13-9-1922.


Xb Grietje Wiarda, geboren Bozum 7-3-1834, overleden Goënga 6-9-1914, gehuwd Baarderadeel 7-5-1853 met Sjoerd Sjoerds Gerbrandy, geboren Bozum 2-2-1828, boer te Bozum, overleden Goënga 28-3-1915.
Uit dit huwelijk:
1. Jouke Sjoerds, geboren Bozum 24-1-1854, veehouder, overleden 22-11-1925, gehuwd Wymbritseradeel 5-5-1877 met Tjitske Lieuwes Cnossen, geboren Hommerts 21-6-1857, overleden 26-6-1915.


Xc Bouwe Douwes Wiarda, geboren Bozum 17-7-1858, landbouwer, overleden Bozum 7-6-1884, gehuwd Baarderadeel 12-5-1881 met Attje A. Ykema, geboren Tjerkwerd 29-1-1863, overleden Leeuwarden 19-11-1942.
Uit dit huwelijk:
1. Sybren Douwe, geboren Bozum 25-2-1882, van 1905-1909 ambtenaar ter Secretarie van Weststellingerwerf, in 1905 ambtenaar gemeente secretarie te Drachten, van 1910-1918 ontvanger der gemeente Smallinggerland, overleden Leeuwarden 11-5-1960, gehuwd Baarderadeel 14-6-1905 met Tryntje Boersma, geboren Warga 14-8-1877, overleden Weidum 21-7-1960.
2. Tjitske, geboren Bozum 2-5-1884, overleden 's-Gravenhage 10-7-1969, gehuwd Baarderadeel 7-10-1908 met Albert Regneri, geboren Heerenveen 22-5-1873, in 1908 stastionschef, inspecteur van een verzekerings maatschappij te Leeuwarden, overleden Leeuwarden 25-11-1928.


Xd Sybren Wiarda, geboren Burgwerd 12-4-1841, van boerenbedrijf, boerm werkman, landbouwer, overleden 12-10-1894, gehuwd (1) Tjerkwerd, Wonseradeel 10-5-1862 met Brechtje Zijsling, gehuwd (2) Bolsward 3-3-1889 met Trijntje Reinalda, geboren Cubaard 27-4-1866, overleden 2-8-1890, gehuwd (3) Bolsward 15-3-1891 met Gretske Wiersma, geboren Workum 10-6-1850, overleden Den Helder 17-1-1913.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jelle, geboren Tjerkwerd 10-2-1865, arbeider, koemelker, van boerenbedrijf, boerenknecht, gehuwd Wijmbritseradeel 12-11-1887 met Truitje Wijnja, geboren Oudega (W) 14-1-1866, dienstmeid.
2. Pietje, geboren Tjerkwerd 3-10-1866, overleden Tjerkwerd 28-12-1866.
3. Pietje, geboren Tjerkwerd 22-10-1867, dienstmeid, overleden Workum 10-2-1892, gehuwd Staveren 20-5-1889 met Siete van Keimpema, geboren Workum 15-2-1868, boerenknecht.
4. Jan, geboren Tjerkwerd 6-9-1869, overleden Hommerts 8-11-1874.
5. Ymkje, geboren Hommerts 1-6-1871, overleden Hommerts 28-7-1871.
6. Hans, geboren 25-4-1873, overleden Hommerts 11-2-1874.
7. Ymkje, geboren Hommerts 17-2-1875, overleden Hommerts 21-5-1875.
8. Ymkje, geboren Hommerts 2-5-1876, dienstbode, overleden Amsterdam 15-5-1948, gehuwd Amsterdam 7-11-1901 met Ferdinand Jacobus van der Winden, geboren Amsterdam 6-7-1882, winkelier van een levensmiddelenzaak.
9. Jan, geboren Hommerts 11-7-1877, Korporaal bij de Koninklijke Marine, Adjudant-onderofficier Nederlandse Marine te Den Helder, overleden Amsterdam 7-7-1925, gehuwd Bolsward 2-1-1904 met Dirkje de Jong, geboren Bolsward 11-1-1885, overleden Amsterdam 12-1973.
Uit het tweede huwelijk:
10. Antje, geboren Bolsward 20-7-1889, overleden Groningen 2-8-1950, gehuwd Haskerland, Joure 11-6-1914 met Age van der Velde, geboren Joure 3-3-1891, levensmiddelenwinkel te Groningen, overleden Groningen 23-8-1956.
11. N. Geboren Bolsward 29-7-1890, levenloos geboren.
Uit het derde huwelijk:
12. Gretske, geboren Bolsward 21-11-1891, overleden Bolsward 20-2-1904.
13. Sybren, geboren Bolsward 26-9-1893, fabrieksarbeider, overleden Koog aan de Zaan 3-10-1968, gehuwd Koog aan de Zaan 27-10-1917 met Maartje van der Meer, geboren Koog aan de Zaan 8-12-1892, overleden Koog aan de Zaan 21-11-1974.


Xe Yme Wiarda, geboren Burgwerd 23-1-1847, koemelker, van boerenbedrijf en koopman te Heydaard, werkman, overleden 28-5-1926, gehuwd Hennaarderadeel 14-7-1883 met Baukje Wijnja, geboren Heeg 19-8-1857, overleden Bolsward 9-1-1939.
Uit dit huwelijk:
1. Ymkje, geboren Hijdaard 7-11-1883, overleden Santpoort 20-11-1963, gehuwd Emmen 12-5-1910 met Sierk Andela, geboren Bolsward 22-2-1884, boekhouder, overleden Santpoort 29-5-1939.
2. Jetze, geboren Burgwerd 25-12-1884, overleden 's-Gravenhage 22-10-1968, gehuwd Enschede 20-6-1912 met Joukje Gouma, geboren Nijeholtwolde 4-1-1887, overleden 's-Gravenhage 1-12-1967.
3. Joukje, geboren Bolsward 30-9-1886, dienstbode, overleden Bolsward 12-2-1969, gehuwd Bolsward 26-12-1908 met Dominicus de Jong, geboren Bolsward 4-5-1885, employé in een zuivelfabriek, fabrieksarbeider, wolkammersknecht, overleden Bolsward.
4. Sytske, geboren Bolsward 30-3-1888, overleden Bolsward 9-6-1890.
5. Jelle, geboren Bolsward 7-2-1890, directeur Coöperatieve Aankoopver. te Donkerbroek, handelaar in veevouder, overleden Heerenveen 28-3-1964, gehuwd Steenwijk 14-11-1919 met Trijntje Algra, geboren Ermelo 30-5-1893, overleden Heerenveen 26-12-1974.
6. N. Geboren Bolsward 26-11-1891, levenloos geboren.
7. N. Geboren Bolsward 26-7-1893, levenloos geboren.
8. Jorus, geboren Bolsward 15-4-1898, eerste luitenant der infanterie, kapitein K.N.I.L. Overleden De Meern 10-4-1982, gehuwd Bolsward 19-3-1921 met Grietje de Boer, geboren Bolsward 18-9-1898, hulp huishouding, overleden Djakarta (Indonesië) 1-8-1945.
9. Sietze, geboren Bolsward 30-4-1900, commies ter secretarie van Wonseradeel, overleden Witmarsum 1-9-1927, gehuwd Witmarsum 1-9-1926 met Aafke Postma, geboren Arum 2-10-1902, overleden 25-4-1982.


Xf Hijltje Wiarda, geboren Burgwerd 5-12-1856, van boerenbedrijf, stalknecht, werkman te Bolsward, kastelein, koopman, overleden Hichtum 26-6-1942, gehuwd Wijmbritseradeel 10-5-1879 met Neeltje Althuisius, geboren Goënga 17-5-1853, dienstbode, overleden Hichtum 11-9-1923.
Uit dit huwelijk:
1. Jelle, geboren Gauw 21-2-1880, vertegenwoordiger in de zuivelindustrie, overleden Gouda 20-9-1952, gehuwd Sneek 14-11-1908 met Anna Christina Regina Grabal, geboren Nieuwe Schans 23-4-1884, overleden Gouda 19-3-1958.
2. Froukje, geboren Loënga 22-9-1881, overleden Berg en Dal, Ubbergen 23-5-1955, gehuwd Bolsward 6-1-1901 met Bote Kreeft, geboren Dokkum 10-10-1874, smid, overleden Bolsward 27-12-1929.
3. Wiebe, geboren Hartwerd 14-7-1884, overleden Bolsward 30-1-1913, gehuwd Venlo met Christina Vonk, geboren Bolsward 7-9-1884.
4. Willem, geboren Bolsward 9-5-1894, rijwielhersteller/handelaar te Burgwerd, automonteur, overleden Kollum 17-4-1979, gehuwd Wonseradeel 5-5-1917 met Hiltje Sypersma, geboren Arum 9-6-1895, dienstmeid, overleden Dokkum 6-2-1965.


Xg Sybren Wiarda, geboren Bozum 13-1-1854, van 1880-1916 ontvanger van de gemeente Baarderadeel, overleden Bozum 19-5-1916, gehuwd Baarderadeel 23-8-1879 met Grietje Knol, geboren Wommels 15-4-1854, overleden Zutfen 3-10-1929.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikjen, geboren Weidum 22-6-1882, overleden Zwolle 15-6-1943, gehuwd Baarderadeel 17-10-1907 met Johannes Ymkes Swierstra, geboren Britswerd 9-5-1879, veearts, inspecteur van volksgezondheid en veeartsenijkunde in Overijssel, overleden Sneek 19-2-1963.
2. Meike, geboren Bozum 18-6-1888, overleden 1973/1978, gehuwd Baarderadeel 28-12-1918 met Tjebbe Blom, geboren Firdgum 30-5-1885, leraar gemeente H.B.S. te Zutfen.

Top

Sippe 6
Tak 6


I Pybe Edes Wyaerda, geboren circa 1530, veehouder op Worpsteraburen bij Wirdum, overleden Wirdum 1579, relatie met Catharijn Keimpes van Unia, overleden 1585.
Uit deze relatie:
1. Ede Pybes Wiarda (zie IIa).
2. Trijn.
3. Fedt.
4. Yescke Pybes.
5. Tzalling Pybes.
6. Uelck Pybes.
7. Auke Pybes, van Werstiens, relatie (1) met Ank Johannes, relatie (2) met Trijn Wijnties.
8. Kempe Pybes (zie IIb).
9. Doeijtse Pybes (zie IIc).
10. Ansk Pybes, relatie met Feijke Reyners, van Werstiens.


IIa Ede Pybes Wiarda, geboren 1550/1560, herbergier te Oldeboorn en Wirdum, relatie.
Uit deze relatie:
1. Pybe Wyaerda (zie IIIa).
2. Lysbeth A. Wyaerda, gehuwd (1) Heerenveen 26-7-1660 met Jacobus Overneij, geboren 1599, predikant te Haskerdijken en Pietersburen, overleden 1672, relatie (2) met Henne Hettes, van Oldeboom.
3. Popke Aedes Wyaerda, gehuwd Heerenveen 27-12-1648 met Aarntje Harmens.
4. Trijn Aedes Wiaerda, overleden Heerenveen 20-9-1666, relatie met Jelle Saeckes van Schoten, geboren 1570/1580, biersteker te Heerenveen, van Schoten.


IIb Kempe Pybes Wyaerda, relatie met Teth Johannes.
Uit deze relatie:
1. Tjerk Keypes Wiarda (zie IIIb).


IIc Doeijtse Pybes Wyaerda, relatie met Aetke Buckos.
Uit deze relatie:
1. Pybe Doijtses Wiarda (zie IIIc).
2. Bucke Doeyties, van Roordahuizum.
3. Feike D. Relatie met Auk Epes.


IIIa Pybe Wyaerda, stedepachter, herbergier te Huizum, Wirdum en Oudeschoot en pachter van de bieren over Idaarderadeel, overleden Oudeschoot 1635, gehuwd (1) circa 1605 met Lutske Hebbes Camminhga, overleden 1620, gehuwd (2) circa 1625 met Trijntje Lieuwes Haerda.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hebbe (zie IVa).
2. Aede.
3. N.


IIIb Tjerk Keypes Wiarda, relatie met Aeff Ipes.
Uit deze relatie:
1. Folkert Tjerks (zie IVb).


IIIc Pybe Doijtses Wiarda, boer, gehuwd (1) Stiens 1630 met Wybrich Wygers, relatie (2) met Willemke Willems.
Uit de tweede relatie:
1. Doijtse P. Geboren Stiens 1619, luitenant in het leger, overleden 9/10-1674.
2. Hendrik P. Wiaerda (zie IVc).
3. Tjalling P.


IVa Hebbe Wyaerda, geboren Wirdum circa 1610, burgemeester van Sloten, overleden Sloten 26-12-1671, gehuwd (1) Sloten 11-3-1637 met Eelkje Ulbanius, van Oldeboorn, overleden Sloten 26-4-1660, relatie (2) met Janneke, overleden Sloten 6-6-1636.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lutske Wiarda.
2. Pybe (zie Va).
3. Aede Wiarda (zie Vb).
4. Ulbanius Wiarda, geboren 1642.
5. Luijtske Wiarda, geboren 1644, overleden 1690.


IVb Folkert Tjerks Wiarda, geboren circa 1625, gehuwd Wirdum 3-3-1650 met Bauk Abes.
Uit dit huwelijk:
1. Diuke.
2. Aefke, geboren 1651.
3. Grietje, geboren 1654.
4. Aefke, geboren 1656, relatie met Roeliff Andris, overleden 10-8-1695.
5. Tjerk Folkers (zie Vc).
6. Pietje, geboren 1663.


IVc Hendrik P. Wiaerda, geboren Stiens 1621, luitenant in het leger, overleden voor 1667, gehuwd (1) Harlingen 30-1-1661 met Itdske Lieuwes Siersma, geboren circa 1627, van Harlingen, overleden voor 1667, relatie (2) met Marie, overleden voor 1665.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmina Wiarda, geboren circa 1665, gehuwd voor 1695 met Suffridus de Bucquoy, advocaat voor het Hof van Friesland, overleden voor 1725.


Va Pybe Wyaerda, armvoogd en waagmeester te Lemmer en Eesterga, overleden Lemmer, relatie op 24-jarige leeftijd met Jeepje Jans, afkomstig uit Kuinre, overleden Lemmer 22-5-1692.
Uit deze relatie:
1. Eelkje Wiarda (zie VIa).
2. Jelle Wiarda, geboren Eesterga 15-11-1668.
3. Hebbe Wiarda.
4. Jelle Wiarda.
5. Jan Wiarda.
6. Claaske Wiarda.
7. N. Wiarda.
8. Jeepje Wiarda, gehuwd Lemmer 17-2-1689 met Claes Nyholt, chirurgijn te Lemmer.


Vb Aede Wiarda, geboren Sloten 1640, gerechtsbode, overleden Sloten 15-6-1715, gehuwd (1) Sloten 17-2-1667 met Sijmentje Sijmons, van Goutum, overleden Sloten 2-4-1676, gehuwd (2) Sloten 2-6-1678 met Lioets Rutgers, van Niebert.
Uit het eerste huwelijk:
1. Eelkje.
2. Sijmon.
3. Teetske, gehuwd Tjerkgaast 08-1700 met Heere Gerrits, geboren 1671, veehouder.
4. Hebbe (zie VIb).
Uit het tweede huwelijk:
5. Ype.
6. Ype.
7. Trijntje.
8. Eelkje.
9. Sijbrandus.
10. Ulbe.
11. Sybrandus.


Vc Tjerk Folkers Wiarda, geboren circa 1658, van Wirdum, gehuwd Wergea 13-1-1684 met Grietje Pieters.
Uit dit huwelijk:
1. Baukje, van Wirdum, gehuwd Wirdum 10-10-1717 met Klaas Freerks Zylstra, van Wirdum.
2. Pieter.
3. Folkert Tjerks (zie VIc).
4. Pieter (zie VId).
5. Bauck.
6. Wigle Tjercks (zie VIe).


VIa Eelkje Wiarda, geboren circa 1662, gehuwd Eesterga 21-11-1680 met Jentje Jakles, veehouder.
Uit dit huwelijk:
1. Klaeske Wiarda.
2. Jakle Wiarda.
3. Jackle Wiarda (zie VIIa).
4. Jan Wiarda.
5. Pybe Wiarda (zie VIIb).
6. Jeepje Wiarda.


VIb Hebbe Wiarda, gehuwd Sloten 1707 met Trijntje Lijkles.
Uit dit huwelijk:
1. Lijkle Hebbes, van Akkrum, gehuwd 6-6-1734 met Hantje Reins, van Oosterzee.


VIc Folkert Tjerks Wiarda, overleden voor 1744, gehuwd Wirdum 3-10-1723 met Geertje IJdes, van Wirdum, overleden na 1744.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Folkerts, geboren circa 1727, overleden Wirdum 12-9-1798, gehuwd Wirdum 25-11-1753 met Nicolaas Epkes Epkema, geboren circa 1716, schoolmeester te Wirdum, overleden Wirdum 30-4-1785.
2. Tjerk.


VId Pieter Wiarda, meester orgelmaker en timmerman, overleden 5-12-1735, gehuwd Wirdum 29-6-1727 met Jetske Zydses, van Wirdum, overleden 1747.
Uit dit huwelijk:
1. Janke, geboren 1715, leefde nog in 1746. Relatie met Tiede Dijkstra, bakker, overleden 1746.
2. Grietje, geboren Leeuwarden 1726, gehuwd Dronrijp 1754 (?) met Johannes Hoekstra, bakker te Dronrijp.
3. Syds.
4. Tjerk (zie VIIc).


VIe Wigle Tjercks Wiarda, overleden Leeuwarden 1794, relatie met Jeltje Reins.
Uit deze relatie:
1. Grietje, overleden Leeuwarden 1797, relatie met Epke Epkema.
2. Tjerk, geboren 22-2-1736, overleden Leeuwarden 1794, relatie met N.
3. Lolkjen.
4. Lolkje.
5. Rein.
6. Lolkje.
7. Rein.
8. Lolkje.
9. Neeltje, overleden Sint Jacobi Parochie, relatie met van Dijk.


VIIa Jackle Wiarda, koopman, gehuwd Lemmer 19-1-1716 met Dethie Tydes, geboren Oosterzee.
Uit dit huwelijk:
1. Jentje (zie VIIIa).
2. Eelkjen, geboren Lemmer 13-8-1720.
3. Geertje.
4. Klaaske, geboren Lemmer 8-6-1724, gehuwd Lemmer 1-1748 met Tjerk Thomas.
5. Tyde (zie VIIIb).
6. Jeepje.


VIIb Pybe Wiarda, relatie met Fokeltje Hylkes Wierda.
Uit deze relatie:
1. Eelkjen, relatie op 25-jarige leeftijd met Rimmer Pytters, van Terhouwe.
2. Hylke (zie VIIIc).
3. Jentje.
4. Aafke.
5. Jan.
6. Jakle.
7. Jakle.


VIIc Tjerk Wiarda, overleden Leeuwarden 27-3-1816, relatie op 38-jarige leeftijd met Aagje Fjipkes Jans van der Werf, geboren Dokkum 12-4-1746, overleden Jeller I. 23-3-1812.
Uit deze relatie:
1. N. Geboren 5-2-1774, overleden 11-2-1774.
2. Pieter, geboren Leeuwarden 6-6-1775, boekhandelaar, overleden Leeuwarden 12-4-1845, gehuwd Leeuwarden 11-12-1822 met Johanna Jacobus Cup, geboren 1770/1771, overleden Leeuwarden 13-3-1843.
3. Eeke, geboren Leeuwarden 9-1-1777, overleden Leeuwarden 21-9-1818.
4. Jetske, geboren Leeuwarden 18-1-1780, overleden Leeuwarden 30-1-1818, gehuwd Leeuwarden 14-8-1811 met Pieter Burggraaf, geboren circa 1782, hoofdonderwijzer, boekdrukker, overleden na 1848.
5. Jan Willem (zie VIIId).
6. Wigle, geboren Leeuwarden 24-7-1785, overleden Leeuwarden 30-6-1787.
7. N. Geboren 1-9-1789, overleden 5-9-1789.


VIIIa Jentje Wiarda, geboren Lemmer 26-12-1716, in 1771 bijzitter van Lemsterland, overleden Oosterzee 1778/1779, gehuwd (1) voor 1771 met Reinkjen Reins, overleden Lemmer 1777/1797, gehuwd (2) Oosterzee 14-4-1771 met Trijntje Klazes, van Woudsend.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dethie, overleden Lemmer 10-10-1826, gehuwd Lemmer 29-9-1765 met Sjoerd Tadema, geboren Lemmer 30-8-1742, overleden voor 1812.
2. Jakle.
3. Rein (zie IXa).
4. Vroukjen.
5. Vroukjen (zie IXb).
6. Geertje, gehuwd Oosterzee 19-1-1783 met Johannes Oosting.
7. Jakkele Jentjes, geboren Oosterzee 6-11-1758, overleden Oosterzee 17-3-1818.


VIIIb Tyde Wiarda, geboren Lemmer 30-8-1726, gehuwd (1) Lemmer 7-4-1754 met Reinskjen Ybes, gehuwd (2) 3-7-1760 met Aaltje Symens, van de Lemmer, relatie (3) met Claske Jans.
Uit het eerste huwelijk:
1. Baukje.
Uit de derde relatie:
2. Dethie.
3. Jakle.
4. Grietie.


VIIIc Hylke Wiarda, gehuwd (1) Lemmer 15-2-1756 met Lysbert Fockes, gehuwd (2) Lemmer 5-2-1769 met Dorentje Bontes van Balk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pybe.
2. Trijntje.
Uit het tweede huwelijk:
3. Fokeltje.


VIIId Jan Willem Wiarda, geboren Leeuwarden 18-10-1782, broodbakker te Leeuwarden, overleden Leeuwarden 19-12-1832, gehuwd Leeuwarden 21-4-1809 met Ulrica Pieters Fellinga, geboren 1782/1783, overleden Leeuwarden 4-5-1850.
Uit dit huwelijk:
1. Agatha, geboren Leeuwarden 9-2-1809, overleden 16-12-1819.
2. Pieter (zie IXc).
3. Tjerk (zie IXd).
4. Janke, geboren Leeuwarden 18-9-1814, overleden Leeuwarden 15-9-1842.
5. Eke, geboren Leeuwarden 10-3-1816, overleden Leeuwarden 20-1-1829.
6. Sijtske, geboren Leeuwarden 4-12-1817, overleden Leeuwarden 26-7-1818.
7. Sijds Johannes Hoekstra, geboren Leeuwarden 28-11-1819, kantoorbediende, schoenmaker, overleden Leeuwarden 29-6-1837.
8. Agatha, geboren Leeuwarden 13-4-1822, overleden Leeuwarden 25-4-1822.
9. Agatha Johanna, geboren Leeuwarden 8-1-1824, overleden Leeuwarden 20-9-1865, gehuwd Leeuwarden 25-11-1846 met Paulus Matthias Kesler, geboren Franeker 11-6-1822, commissionair.
10. Jacobus (zie IXe).


IXa Rein Wiarda, geboren Oosterzee 28-1-1747, boer, overleden Oosterzee 28-6-1822, relatie op 48-jarige leeftijd met Jantje Muurling, geboren Oosterzee 22-1-1773, overleden Oosterzee 2-11-1848.
Uit deze relatie:
1. Rienkjen, geboren Oosterzee 5-10-1796, overleden Amsterdam, Westerstraat kanton 4 huis no. 213 7-5-1887, gehuwd Lemsterland 28-5-1820 met Jochem Klazes Muurling, geboren Oosterzee 5-6-1795, boerenknecht en boer, overleden Amsterdam 4-7-1870.
2. Lammigjen, geboren Oosterzee 17-11-1797, overleden Oosterzee 22-1-1848, gehuwd Lemsterland 15-3-1818 met Sjoerd Pranger, geboren circa 1792, boer, overleden Lemmer 14-3-1866.
3. Hantje, geboren Oosterzee 14-9-1799, overleden Oosterzee 28-1-1829, gehuwd Lemsterland 22-9-1822 met Jan Dijkstra, geboren Rotsterhaule 2-9-1797, koopman, overleden Oosterzee 9-3-1860.
4. Iedigjen, geboren Oosterzee 5-8-1802, overleden Oosterzee 1-2-1829.
5. Geertje, geboren Oosterzee 5-12-1804, overleden Echten 3-5-1830, gehuwd Lemsterland 8-5-1825 met Meine Klijnsma, geboren Delfstrahuizen 18-9-1803, boerenknecht, van boerenbedrijf, overleden Oosterzee 11-8-1853.
6. Jentje Reins (zie Xa).
7. Jochem (zie Xb).
8. Wieger (zie Xc).
9. Jakle Reins (zie Xd).


IXb Vroukjen Wiarda, gehuwd Oosterzee 13-5-1781 met Jolle Roelofs, schoolmeester.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren 8-7-1791.
2. Roel Johannes, geboren 1794.


IXc Pieter Wiarda, geboren Leeuwarden 10-7-1811, timmerman en gaarder der Kade- en walgelden, overleden Leeuwarden 23-3-1886, gehuwd Leeuwarden 14-11-1838 met Janke Terluin, geboren Leeuwarden 7-4-1811, overleden Leeuwarden 27-6-1907.
Uit dit huwelijk:
1. Ulrica (zie Xe).
2. Geertruida, geboren Leeuwarden 16-5-1841, gehuwd Leeuwarden 25-6-1867 met Jan Kruger, geboren Leeuwarden circa 1838.


IXd Tjerk Wiarda, geboren Leeuwarden 26-1-1813, schoenmaker, overleden Amsterdam 17-1-1886, gehuwd Leeuwarden 21-10-1835 met Doedje Menage, geboren Leeuwarden 11-11-1812.
Uit dit huwelijk:
1. Ulrica (zie Xf).
2. Jan, geboren Leeuwarden 26-11-1837, overleden Leeuwarden 23-11-1847.
3. Gerard, geboren Leeuwarden 26-2-1840, commissionair, overleden Amsterdam 20-12-1915, gehuwd Amsterdam 12-8-1868 met Alida Ides, geboren Haarlem circa 1831.
4. Pieter, geboren Leeuwarden 20-3-1842, kantoorbediende, overleden Amsterdam 17-3-1880.
5. Anna, geboren Leeuwarden circa 1844, gehuwd Amsterdam 24-4-1873 met Joan Nicolaas Groen, geboren Amsterdam circa 1847, meubelmaker.
6. Janke, geboren Leeuwarden circa 1847, gehuwd Het Bildt 15-5-1873 met Jarig Steensma, geboren Sint Jacobi Parochi 2-4-1850, gardenier, landbouwer, overleden Leeuwarden 29-11-1892.
7. Jan, geboren Leeuwarden 1849, overleden Leeuwarden 29-7-1849.
8. Jan Tjerk Wiardus, geboren Leeuwarden 5-7-1851, overleden Leeuwarden 3-8-1851.


IXe Jacobus Wiarda, geboren Leeuwarden 27-1-1826, kastmaker, koopman, commissionais, overleden Amsterdam 20-8-1876, gehuwd (1) Leeuwarden 9-8-1848 met Elisabeth Helena Swildens, geboren Leeuwarden 16-4-1827, overleden Leeuwarden 23-6-1854, gehuwd (2) Leeuwarden 14-3-1855 met Jacoba Anna Kuipers, geboren Harlingen 26-10-1815, overleden Amsterdam 29-4-1881.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes, geboren Leeuwarden 1851, overleden Leeuwarden 5-3-1856.
Uit het tweede huwelijk:
2. Jan, geboren Leeuwarden 28-5-1856.


Xa Jentje Reins Wiarda, geboren Oosterzee 20-8-1807, boer te Oosterzee, Nijega (H.O.N.), Ypecolsga, overleden Ypecolsga 11-12-1860, gehuwd Langweer, Doniawerstal 15-5-1829 met Fetje Siemens Knol, geboren Follega 15-8-1807, overleden Sneek 13-12-1882.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren Oosterzee 14-2-1830, overleden Oudega (H.O.N.) 14-3-1898, gehuwd (H.O.N.) 23-5-1851 met Kornelis van der Meer, geboren Balk 28-2-1824, boerenknecht, van boerenbedrijf, overleden Oudega (H.O.N.) 27-5-1896.
2. Rein, geboren Oosterzee 14-2-1831, van boerenbedrijf, dijkwerker te Tirns en Loënga, was boer te Sint Nicolaasga, Koudum en Workum, overleden Sneek 11-2-1917, gehuwd Doniawerstal 30-5-1862 met Jeltje Hoekstra, geboren Oldeouwer 18-3-1833, van boerenbedrijf, overleden Loënga 28-7-1874.
3. Sijmen, geboren Oosterzee 30-7-1832, overleden Oosterzee 26-10-1838.
4. Anne, geboren Oosterzee 31-1-1834, van boerenbedrijf, overleden Wijckel 13-5-1917, gehuwd (1) Wijmbritseradeel 14-4-1866 met Jeltje Gaastra, geboren Nijland 26-1-1823, landbouwersche, overleden IJsbrechtum 29-4-1889, gehuwd (2) Sneek 17-11-1895 met Antje de Vos, geboren Oldeboorn 7-4-1861, overleden Balk 16-12-1936.
5. Jantje, geboren Oosterzee 28-6-1835, overleden Oosterzee 23-8-1912, gehuwd (1) Wijmbritseradeel 29-6-1861 met Petrus Sipma, geboren 11-1-1828, beurtschipper, overleden Woudsend 30-3-1865, gehuwd (2) Wijmbritseradeel 3-2-1866 met Wieger Hendriks de Jong, geboren Bovenknijpe 6-5-1834, timmerman, winkelier te Woudsend, overleden Oosterzee 12-4-1931.
6. Idigjen, geboren Oosterzee 11-5-1838, overleden Sneek 11-5-1921, gehuwd Wijmbritseradeel 5-5-1860 met Uilke van der Kooy, geboren Teroele 24-2-1838, van boerenbedrijf, overleden Sneek 14-1-1933.
7. Siemen, geboren Oosterzee 26-3-1840, van boerenbedrijf, overleden Ferwoude 2-1-1898, gehuwd Wijmbritseradeel 25-6-1864 met Aaltje Glastra, geboren Slijkenburg onder Spanga 6-12-1839, dienstmeid, overleden Ferwoude 11-7-1892.
8. Jan, geboren Oosterzee 9-10-1841, bakker, overleden Amsterdam 23-4-1888, gehuwd IJlst 12-5-1864 met Geiskje Wiersma, geboren IJlst 2-2-1840, overleden Amsterdam 31-3-1904.
9. Jochem, geboren Oosterzee 27-8-1843, timmerman, overleden Lemmer 3-2-1921, gehuwd Lemsterland 22-5-1870 met Rinskjen Lacroox, geboren Lemmer 21-12-1843, overleden Sneek 29-9-1905.
10. Pietertje, geboren Oosterzee 21-4-1845, van boerenbedrijf, overleden Sloten 23-2-1929, gehuwd Wijmbritseradeel 5-5-1866 met Jouke Osinga, geboren Ypecolsga 28-3-1843, van boerenbedrijf, overleden Woudsend 26-12-1918.
11. Jentje, geboren Oosterzee 3-9-1846, uitgever en drukker, overleden Sneek 27-2-1910, gehuwd (1) Sneek, Wijmbritseradeel 13-6-1868 met Sipkje de Koe, geboren Woudsend 20-4-1839, overleden Sneek 14-1-1882, gehuwd (2) Amsterdam 7-5-1885 met Jacominie Margaretha Vogeding, geboren Amsterdam 11-7-1847, overleden Sneek 18-8-1909.
12. Jacob, geboren Oosterzee 9-4-1849, landbouwer te Speers, overleden Huizum 9-4-1924, gehuwd (1) Wijmbritseradeel 24-11-1887 met Trijntje van der Groot, geboren Swichum 17-3-1842, overleden Huizum 28-8-1897, gehuwd (2) Leeuwarden 19-12-1900 met Grietje Krol, geboren Bergum 12-1-1851, overleden Huizum 19-11-1922.
13. Atte, geboren Nijega (H.O.N.) 2-3-1851, veehouder, overleden Schans bij Leeuwarden 13-4-1908, gehuwd Sneek 7-3-1879 met Neeltje van Gorkum, geboren Roordahuizum 30-6-1855, overleden Roordahuizum 22-6-1942.
14. Fetje, geboren Ypecolsga 11-9-1852, overleden Leeuwarden 13-10-1931, gehuwd Wijmbritseradeel 23-5-1873 met Haring Rudolphus de Boer, geboren Smallebrugge bij Woudsend 13-10-1849, van boerenbedrijf, overleden Leeuwarden 23-6-1930.


Xb Jochem Wiarda, geboren Oosterzee 4-11-1809, boerenknecht, boer, overleden Delfstrahuizen, Schoterland 25-12-1874, gehuwd (1) Lemsterland 15-5-1831 met Antje Aukema, geboren Westermeer 2-12-1803, boerendienstmaagd, overleden Sint Johannisga 21-10-1831, gehuwd (2) Schoterland 1-12-1833 met Tjitske Wind, geboren Delfstrahuizen 13-5-1812, overleden Delfstrahuizen 21-5-1887.
Uit het eerste huwelijk:
1. N. Levenloos geboren.
Uit het tweede huwelijk:
2. Aaltje, geboren Delfstrahuizen 22-7-1835, overleden Delfstrahuizen 8-3-1836.
3. Anne, geboren Delfstrahuizen 27-3-1837, overleden Delfstrahuizen 9-12-1847.
4. Rein, geboren Oldelamer 27-2-1839, overleden Leeuwarden 4-11-1902.
5. Fokke, geboren Oldelamer 16-12-1840, boer en veehouder, overleden Delfstrahuizen 5-9-1915, gehuwd Schoterland 19-5-1889 met Lijsbert Cloo, geboren Oudehaske 4-4-1856, overleden Delfstrahuizen 20-3-1892.
6. Aaltje, geboren Oldelamer 23-9-1842, overleden Oudehaske 24-9-1919, gehuwd Schoterland 3-5-1868 met Evert Wind, geboren Sint Nicolaasga 23-12-1843, arbeider, van boerenbedrijf, overleden Delfstrahuizen 4-3-1905.
7. Jantje, geboren Oldelamer 24-5-1844, dienstmeid, overleden Sloten 26-2-1899, gehuwd Doniawerstal 28-5-1869 met Jentje de Jong, geboren Langweer 23-7-1844, arbeider, van boerenbedrijf.
8. Gurbe, geboren Oldelamer 6-3-1846, koemelker, overleden Sloten 1-3-1930, gehuwd Doniawerstal 10-5-1873 met Hendrikjen de Jong, geboren Lege Meer 12-12-1853, overleden Sloten 27-11-1900.
9. Annigje, geboren Oldelamer 26-4-1848, van boerenbedrijf, overleden Langweer 21-8-1917, gehuwd Doniawerstal 27-11-1874 met Pieter Dijkstra, geboren Langweer 15-9-1838, van boerenbedrijf, overleden Langweer 8-1-1899.
10. Geertje, geboren Oldelamer 21-3-1850, overleden Delfstrahuizen 6-3-1878.
11. Anne, geboren Oldelamer 4-5-1852, overleden Rotsterhaule 4-2-1865.
12. Jentje, geboren Oldelamer 12-9-1854, overleden Rotsterhaule 20-6-1865.


Xc Wieger Wiarda, geboren Oosterzee 24-12-1812, boerenknecht, boer, overleden Oosterzee 22-2-1900, gehuwd (1) Lemsterland 13-5-1838 met Nanke Pranger, geboren Oosterzee 20-8-1808, naaister, overleden Oosterzee 15-2-1857, gehuwd (2) Lemsterland 8-12-1865 met Klaaske Kok, geboren Delfstrahuizen 2-6-1832, dienstmeid, overleden Oosterzee 11-12-1912.
Uit het eerste huwelijk:
1. Rein, geboren Oosterzee 10-12-1838, van boerenbedrijf, overleden Echten 13-4-1902, gehuwd Lemsterland 12-5-1882 met Nieske Dijkstra, geboren Echten 26-12-1850, naaister, overleden Oosterzee 18-4-1926.
2. Jantje, geboren Oosterzee 6-9-1840, overleden Sint Johannisga 5-3-1940, gehuwd Lemsterland 7-10-1866 met Andries Bos, geboren Delfstrahuizen 2-10-1841, schipper.
3. Geertje, geboren Oosterzee 23-4-1843, overleden Oosterzee 9-6-1846.
4. Jacobje, geboren Oosterzee 20-7-1845, overleden Oosterzee 8-6-1846.


Xd Jakle Reins Wiarda, geboren Oosterzee 30-4-1814, los werkman, winkelier te Kuinre, overleden Amsterdam 15-2-1892, gehuwd Kuinre 2-12-1843 met Jannetje Tiemens Kok, geboren Kuinre 23-4-1815, overleden Amsterdam 22-2-1881.
Uit dit huwelijk:
1. Rein, geboren Kuinre 15-7-1844, overleden Kuinre 12-1-1850.
2. N. Geboren 23-2-1846, levenloos geboren.
3. Tiete, geboren Kuinre 17-3-1847, dienstmeid, verhuisd naar Ypecolsga, overleden Haarlem 6-10-1911, gehuwd Lemsterland 7-4-1882 met Popke de Lang, geboren Echten 23-1-1858, werkman, overleden Lemmer 24-9-1930.
4. Tijmen, geboren Kuinre 26-12-1848, boerenknecht, van boerenbedrijf, overleden Haarlem 14-7-1926, gehuwd Lemsterland 14-5-1876 met Roelofje Kruis, geboren Oosterzee 14-9-1849, dienstmeid, overleden Haarlem 23-7-1938.
5. Rein, geboren Kuinre 16-6-1851, boerenknecht, koopman, overleden Franeker 18-1-1928, gehuwd Lemsterland 10-5-1878 met Jimkje Boorsma, geboren Harkema-Opeinde 18-8-1852, dienstmeid, overleden Oostermeer 29-8-1894.
6. Jan, geboren Kuinre 26-6-1852, overleden Haarlem 21-4-1936, gehuwd Lemsterland 30-11-1888 met Aukje de Jonk, geboren Nijehaske 22-11-1856, overleden Haarlem 15-2-1931.
7. Jentje, geboren Kuinre 11-11-1853, winkelier, overleden Haarlem 23-12-1926, gehuwd Lemsterland 18-3-1887 met Annigje Kruis, geboren Oosterzee 16-8-1860, overleden Rotterdam 11-1-1946.
8. Jantje, geboren Kuinre 28-3-1855, dienstmeid, overleden Oosterzee 30-7-1938, gehuwd (1) Lemsterland 14-5-1880 met Tamme Bok, geboren Oosterzee 1-12-1856, overleden Oosterzee 18-7-1905, gehuwd (2) Lemsterland 26-9-1912 met Marten Kingma, geboren Echten 15-5-1867, vrachtrijder, overleden Sneek 6-5-1943.


Xe Ulrica Wiarda, geboren Leeuwarden 16-9-1839.
Kinderen:
1. George Hendricus Wiarda, geboren 't Hage circa 1859, overleden Leeuwarden 12-8-1863.


Xf Ulrica Wiarda, geboren Leeuwarden 4-4-1836, gehuwd Amsterdam 28-10-1869 met Jan Roosenkrans, geboren Amsterdam circa 1844, huisbediende.
Uit dit huwelijk:
1. Reintje Angenietje Wiarda, geboren Leeuwarden circa 1862, overleden Amsterdam 4-3-1866.

Top

Sippe 7
Tak 7


I Oene Wyaerda, veehouder en dorpsrechter te Wirdum op Saeklemastate, overleden 1587, relatie met Jel Eemes.
Uit deze relatie:
1. Pybe Wiarda (zie IIa).
2. Aede Wiarda.
3. Atke O. Relatie met Sijtse Popkes.
4. Eme Wiarda (zie IIb).


IIa Pybe Wiarda, herbergier te Wirdum en pachter van de bieren en 4 speciën over Idaarderadeel, overleden Leeuwarden circa 1635, relatie met Antje Sjoerds Wiarda.
Uit deze relatie:
1. Sjoerd Wyaerda (zie IIIa).
2. Oene Piebes Wyaerda.


IIb Eme Wiarda, relatie met Tjaak Folkerts Vogelsang.
Uit deze relatie:
1. Aemilius (zie IIIb).


IIIa Sjoerd Wyaerda, geboren 1612, pachter van de bieren, collecteur te Staveren, overleden Staveren 1659, gehuwd Staveren 19-9-1641 met Trijntje Barents Croeze.
Uit dit huwelijk:
1. Pybe (zie IVa).
2. Antje (zie IVb).
3. Barent Sjoerds.


IIIb Aemilius Wiarda, geneesheer te Franeker, overleden 1670, gehuwd (1) Franeker? 13-7-1630 met Geertje Balck, relatie (2) met Jeltje Douwes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bartholdus, gehuwd 8-10-1653 met Aaltje Schotanus.
2. Johannes (zie IVc).


IVa Pybe Wyaerda, mede-burgermeester van Staveren, overleden Staveren 10-7-1732, relatie met Taad Harmens, overleden 15-4-1728.
Uit deze relatie:
1. Sjoerd Wiarda, op jonge leeftijd overleden.
2. Trijntje Wiarda, op jonge leeftijd overleden.


IVb Antje Wyaerda, gehuwd Staveren 23-2-1679 met Monte Thomas, collecteur te Staveren.
Uit dit huwelijk:
1. Thomas Wiarda (zie V).
2. Sioerd Wiarda.
3. Trijntje Wiarda.
4. Trijntje Wiarda.


IVc Johannes Wiarda, NH-predikant te Ameland (1650), Engelum (1655) en Kollum (1657), overleden Kollum 1-8-1685, gehuwd 1662 met Baukje Rompts.
Uit dit huwelijk:
1. Rombartus, relatie met Maria Schouten.
2. Susanna, overleden Franeker 23-5-1712, relatie met Theodorus Wilman, NH-predikant te Wetsinge, Groningen (1680) en Bidaard, overleden 1715.


V Thomas Wiarda, burger-hopman, koopman, overleden Staveren 29-1-1750, gehuwd Staveren 31-1-1706 met Itske Everts Corff, overleden Staveren 4-11-1752.
Uit dit huwelijk:
1. Aafje Wyaerda, overleden Staveren 1-12-1750, gehuwd Staveren 26-6-1735 met Henricus Hancock, predikant, overleden Staveren 1-12-1750.
2. Sjoerd Wyaerda.
3. Evert Wyaerda (zie VIa).
4. Lieuwkjen Wyaerda, geboren Staveren 22-9-1721, overleden Harlingen 27-10-1770, gehuwd Staveren 16-12-1742 met Jane Janes van Slooten, geboren Harlingen 12-11-1715, Burgemeester van Harlingen, overleden Harlingen 25-4-1789.
5. Antje Wyaerda.
6. Monte Thomas Wyaerda (zie VIb).
7. Piebe Thomas Wyaerda (zie VIc).


VIa Evert Wyaerda, meester zilversmid te Harlingen (meester in 1767), overleden 13-3-1776, gehuwd (1) Harlingen 1-1-1747 met Broertje van der Meulen, gehuwd (2) Harlingen 3-5-1750 met Elisabeth Simons de Haas, overleden Harlingen 30-12-1780.
Uit het eerste huwelijk:
1. Idske, overleden Harlingen 1820.
Uit het tweede huwelijk:
2. Thomas.
3. Evert E. Wiarda, geboren Harlingen 1753.
4. Idske, geboren Harlingen 19-6-1753, overleden Harlingen 6-10-1820, gehuwd (1) Harlingen 30-8-1788 met Simon Frieseman, burgemeester van Harlingen, overleden Harlingen 13-10-1806, gehuwd (2) Harlingen 19-11-1809 met Sjoerd Wiarda (zie VIId).
5. Beatrix.
6. Thomas.
7. Simon (zie VIIa).
8. Sjoerd (zie VIIb).
9. Govert.


VIb Monte Thomas Wyaerda, Commies-Controleur, overleden Harlingen 11-10-1803, gehuwd Harlingen 17-8-1760 met Aukjen van der Brug.
Uit dit huwelijk:
1. Thomas.
2. Thomas.


VIc Piebe Thomas Wyaerda, geboren Staveren 22-10-1728, secretaris van de stad IJlst, overleden IJlst 10-1-1776, gehuwd (1) IJlst 1-7-1753 met Hinke Fekkes Droogsma, overleden 8-3-1755, gehuwd (2) IJlst 23-10-1758 met Baukje Sipkes van der Werf, overleden IJlst 27-7-1784.
Uit het eerste huwelijk:
1. Thomas Wiarda (zie VIIc).
Uit het tweede huwelijk:
2. Sipke Piebes.
3. Sjoerd Wiarda (zie VIId).
4. Sipke Piebes.


VIIa Simon Wyaerda, overleden Harlingen 23-5-1791, gehuwd Harlingen 28-3-1784 met Sytske Harmens, geboren circa 1753, overleden Harlingen 27-11-1807.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Wiarda, geboren Harlingen 18-10-1784, overleden Harlingen 6-12-1858, gehuwd Arum 5-6-1812 met Geert van den Bos, geboren Balk 11-9-1787, hovenier, overleden Harlingen 9-10-1856.
2. Hermanus, geboren Harlingen 26-6-1786, overleden Harlingen 25-9-1807.
3. Evert, geboren Harlingen 14-5-1788.


VIIb Sjoerd Wyaerda, geboren Harlingen 17-6-1763, makelaar en koopman, overleden Harlingen 20-9-1823, gehuwd Harlingen 2-11-1783 met Judith Catharina Heins, overleden Harlingen 1-4-1817.
Uit dit huwelijk:
1. Evert Simon Wiarda, geboren Harlingen 6-2-1785, overleden Harlingen 9-9-1803.
2. Klaas Wiarda (zie VIIIa).
3. Monte Wiarda, geboren Harlingen 23-2-1787, overleden Harlingen 17-8-1803.
4. Anna Margaretha Wiarda, geboren Harlingen 21-5-1788, overleden Harlingen.
5. Elisabeth Wiarda, geboren Harlingen 18-6-1789, overleden Harlingen 15-10-1828, gehuwd Harlingen 2-12-1810 met Rintje Steensma, geboren Harlingen 4-3-1790, verversknecht en glazenmaker, overleden Harlingen 27-5-1837.
6. Anna Margaretha Wiarda, geboren Harlingen 3-3-1791, overleden Harlingen 12-2-1870, gehuwd Harlingen 8-8-1822 met Tjeerd Lantinga Wieringa, geboren Winsum 5-9-1788, meester bakker, overleden Franeker 19-3-1829.
7. Ids Wiarda (zie VIIIb).
8. Sytske Wiarda, geboren Harlingen 14-11-1796, overleden Amsterdam 28-7-1835, gehuwd Harlingen 4-4-1824 met Jacob Prior, geboren Amsterdam.
9. Jan Wiarda (zie VIIIc).
10. Simon Wiarda (zie VIIId).
11. Jetske Wiarda, geboren Harlingen 8-8-1802, overleden Harlingen 8-10-1803.


VIIc Thomas Wiarda, gehuwd Wolsum 20-7-1777 met Eelkje Th. Halstra, geboren Wolsum 22-12-1750, van Sneek.
Uit dit huwelijk:
1. Thijs, geboren IJlst 12-1-1779.
2. Hinke, geboren IJlst 21-10-1780.
3. Thijs, geboren IJlst 21-5-1782.
4. Thijs (zie VIIIe).
5. Albert, geboren IJlst 24-3-1787.
6. Monte, geboren IJlst 6-12-1789.
7. Thomas, geboren IJlst 14-10-1791.


VIId Sjoerd Wiarda, koopman, overleden Harlingen 20-1-1826, gehuwd (1) Harlingen 11-9-1791 met Anna Pieters Nauta, geboren 11-3-1771, overleden Harlingen 24-4-1809, gehuwd (2) Harlingen 19-11-1809 met Idske Wyaerda, geboren Harlingen 19-6-1753, overleden Harlingen 6-10-1820.
Uit het eerste huwelijk:
1. Piebe (zie VIIIf).
2. Joukje, geboren Harlingen 18-12-1793, overleden Harlingen 20-3-1861, gehuwd (1) Harlingen 26-5-1822 met Piebe de Jong, geboren Woudsend 6-5-1794, meester verver, overleden Harlingen 27-1-1827, gehuwd (2) Harlingen 1-11-1832 met Albert Stuur, geboren Nieuwe Pekela 26-7-1780, zeehandelaar, overleden Harlingen 30-4-1863.
3. Pieter, geboren Harlingen 29-9-1795.
4. Baukje, geboren Harlingen 24-8-1797.
5. Willem, geboren Harlingen 15-4-1801, overleden Curaçao 3-9-1818.
6. Baukje, geboren Harlingen 15-10-1803, overleden Harlingen 2-5-1875, gehuwd Harlingen 12-11-1826 met Sjerp Zwanenbrug, geboren Harlingen 13-3-1802, scheepstimmerman, overleden Harlingen 3-10-1890.
7. Trijntje, geboren Harlingen 6-12-1806, overleden Leeuwarden 30-6-1840, gehuwd Harlingen 18-5-1830 met Tjeerd Eernstman, geboren Leeuwarden 24-7-1801, portretschilder, overleden Apeldoorn 12-1-1886.
8. N. Overleden 24-3-1809.


VIIIa Klaas Wiarda, geboren Harlingen 17-4-1786, schilder en glazenier, overleden 16-1-1833, gehuwd (1) Amsterdam 15-3-1812 met Maria Catharina Meijer, overleden Amsterdam 22-11-1819, gehuwd (2) Amsterdam 12-10-1820 met Maria Prior, geboren Amsterdam 23-1-1798, overleden Harlingen 4-6-1852.
Uit het eerste huwelijk:
1. Nicolaas, geboren Amsterdam 13-9-1812, overleden Amsterdam 13-9-1812.
2. Judith Catharina, geboren Amsterdam 30-10-1814, overleden Harlingen 25-5-1874.
3. Sofia Hendrica, geboren Amsterdam 27-2-1817, overleden Amsterdam 19-11-1857, gehuwd Amsterdam 9-6-1852 met Hendrik Strasmeijer, geboren Loga circa 1817, bakker, overleden Amsterdam 26-7-1884.
4. Sjoerd Evert, geboren Amsterdam 14-11-1819, overleden Amsterdam 24-1-1820.
Uit het tweede huwelijk:
5. Jacob, geboren Amsterdam 1-9-1821, overleden Amsterdam 14-9-1821.
6. Jacob (zie IXa).
7. Sjoerd Evert, geboren Amsterdam 1-9-1824, overleden Amsterdam 5-9-1824.
8. Maria, geboren Amsterdam 17-11-1825, overleden Utrecht 24-7-1902.
9. Alida Elisabeth, geboren Harlingen 18-6-1832, overleden Driebergen 30-11-1895.


VIIIb Ids Wiarda, geboren Harlingen 30-11-1795, reder, zeehandelaar, makelaar, overleden Harlingen 17-8-1862, gehuwd Harlingen 16-4-1820 met Agatha Schijf, overleden Harlingen 22-10-1865.
Uit dit huwelijk:
1. Judith Catharina, geboren Harlingen 1-7-1822, overleden 2-6-1906, gehuwd Harlingen 20-10-1852 met Pieter Toekamp Lammers, geboren Amsterdam 24-2-1808, wijnhandelaar, overleden Amsterdam 8-9-1868.
2. Nelletta, geboren Harlingen 29-12-1824, overleden Harlingen 21-11-1830.
3. Jacobus Nicolaas, geboren Harlingen 2-11-1827, zeehandelaar, overleden Harlingen 10-9-1909.
4. Alida Elisabeth, geboren Harlingen 28-2-1830, overleden Amsterdam 26-6-1858, gehuwd Harlingen 26-8-1857 met Johannes Brusse, geboren Amsterdam 2-5-1830, makelaar, overleden Amsterdam 8-2-1918.
5. Nelletta, geboren Harlingen 18-9-1832, overleden Harlingen 18-9-1832.
6. Sjoerd Evert, geboren Harlingen 5-12-1833, dreef een apothekerszaak aan de noordzijde van de Zuiderhaven te Harlingen, overleden Harlingen 28-5-1905, gehuwd Ruinen 5-5-1860 met Edzardina Ansingh, geboren Ruinen 10-8-1830, van Hoogenveen, overleden Harlingen 21-6-1896.
7. Jan, geboren Harlingen 1-3-1837, overleden Harlingen 12-8-1837.


VIIIc Jan Wiarda, geboren Harlingen 19-1-1798, apotheker, overleden Amsterdam 4-3-1877, gehuwd Woerden 15-5-1827 met Maria Aletta van Iterson, geboren Woerden 23-12-1806, overleden Amsterdam 30-6-1877.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoerd (zie IXb).
2. Gijsbert Arnoldus, geboren Deventer 27-12-1830, overleden 1878.
3. Jan (zie IXc).
4. Hendrina, geboren Amsterdam 24-5-1836, overleden Amsterdam 26-1-1917.
5. Julia Catharina, geboren Amsterdam 2-2-1843, overleden Amsterdam 27-8-1908.


VIIId Simon Wiarda, geboren Harlingen 30-4-1799, cargadoor, overleden Harlingen 19-1-1848, gehuwd Harlingen 17-6-1819 met Oeke van der Werf, geboren Harlingen 14-7-1797, overleden Groningen 9-10-1890.
Uit dit huwelijk:
1. Wietske, geboren Harlingen 6-3-1820, overleden Groningen 15-5-1834.
2. Sjoerd, geboren Harlingen 12-10-1821, commissionair, overleden Harlingen 20-12-1848.
3. Johannes, geboren Harlingen 1-9-1823, koopman, overleden Harlingen 10-5-1841.
4. Klaas (zie IXd).
5. Simon (zie IXe).
6. Julius, geboren Harlingen 9-11-1829, houthandelaar in 1877, overleden Harlingen 20-1-1902, gehuwd Harlingen 7-1-1862 met Antje Alta, geboren Harlingen 10-12-1829, overleden Harlingen 26-8-1877.
7. Julia Catharina, geboren Harlingen 28-11-1831, overleden Harlingen 10-1-1882, gehuwd Harlingen 13-1-1858 met Jetze Posthuma, geboren Harlingen 28-5-1829, houthandelaar en architect, overleden Harlingen 22-8-1893.
8. Agatha, geboren Harlingen 19-7-1833, overleden Harlingen 27-7-1834.
9. Wietske, geboren Harlingen 9-5-1835, gehuwd Harlingen 11-8-1858 met Johannes Reindert Walkenhorst, geboren Harlingen 15-2-1831, overleden Deventer 3-4-1876.


VIIIe Thijs Wiarda, geboren IJlst 7-8-1785, timmerknecht, overleden Sneek 8-2-1845, gehuwd IJlst 13-5-1810 met Sytske Hoogenhuis, geboren Bolsward 4-5-1782, werkvrouw in de touwpluisterij (1852), overleden Sneek 23-1-1858.
Uit dit huwelijk:
1. Eelkjen, geboren IJlst 25-12-1810, overleden IJlst 13-1-1811.
2. Eelkje, geboren IJlst 6-2-1812, arbeidster, overleden Sneek 27-7-1849, gehuwd Sneek 27-12-1835 met Jan Pasma, geboren Sneek 4-12-1809, timmerknecht, overleden Sneek 26-7-1849.
3. Durkje, geboren IJlst 3-3-1814, dienstmaagd, overleden Sneek 27-12-1852, gehuwd Sneek 10-5-1835 met Oege Zeil, geboren Sneek 23-8-1813, timmerknecht.
4. Ybeltje, geboren IJlst 14-9-1816, overleden Sneek 10-2-1876, gehuwd Sneek 24-5-1840 met Arend Bouma, geboren Sneek 5-1-1815, spinner, overleden Sneek 22-6-1864.
5. Toma, geboren IJlst 29-5-1819, dienstmaagd, overleden Sneek 10-1-1882, gehuwd Sneek 31-1-1847 met Lykle Putto, geboren Sneek 26-2-1820, kleermakersknecht, overleden Sneek 7-8-1889.
6. Baukjen, geboren IJlst 3-5-1822, dienstmaagd, overleden Sneek 22-11-1838.


VIIIf Piebe Wiarda, geboren Harlingen 15-7-1792, overleden Vlissingen 29-12-1830, gehuwd Harlingen 28-11-1819 met Eelkje Ykes Ykema, geboren Westhem 9-4-1792, winkelierse, overleden Bolsward 23-11-1877.
Uit dit huwelijk:
1. Anna, geboren Harlingen 29-8-1820, overleden Amsterdam 27-6-1879, gehuwd Leeuwarden 9-12-1846 met Hermanus Martinus Addickx, geboren Arnhem 18-3-1822, horlogemaker.
2. Maria, geboren Harlingen 21-10-1822, overleden Amsterdam 17-3-1880, gehuwd Amsterdam 7-5-1862 met Jan Conrad Knauf, geboren Amsterdam 16-10-1836, bediende, overleden Amsterdam 13-1-1918.


IXa Jacob Wiarda, geboren Amsterdam 10-9-1822, koekbakker, overleden Rotterdam 8-3-1895, gehuwd Rotterdam 4-3-1857 met Wilhelmina van Breda, geboren Rotterdam 28-11-1824, overleden Rotterdam 21-11-1897.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas (zie Xa).
2. Willem (zie Xb).
3. Pieter (zie Xc).
4. Jacob Marinus (zie Xd).
5. Maria Catharina Josina, geboren Rotterdam 11-8-1867, overleden Rotterdam 7-7-1958, gehuwd Amsterdam 15-12-1896 met Willem van Stralen, geboren 's-Gravenzande circa 1861, controleur.
6. Julius Ids Simon (zie Xe).


IXb Sjoerd Wiarda, geboren Deventer 17-3-1828, overleden Buenos Aires, Brazilië 11-4-1877, relatie met N.
Uit deze relatie:
1. N.


IXc Jan Wiarda, geboren Amsterdam 11-2-1834, predikant, overleden Edam 11-6-1877, gehuwd (1) Amsterdam 21-7-1859 met Catharina Helena Wilhelmina Evers, geboren Amsterdam 12-1-1835, overleden Ooster-Blokker 1-10-1867, gehuwd (2) Amsterdam 19-11-1868 met Juliana Anna Maria Bel, geboren Amsterdam 4-11-1843, overleden Edam 24-3-1870, gehuwd (3) Edam 21-2-1872 met Agatha Versteegh, geboren Edam 17-4-1843, overleden Haarlem 4-3-1921.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Aletta, geboren Mastenbroek 10-1-1861, overleden Zantvoort 19-12-1896.
2. Louise Johanna, geboren Mastenbroek 5-3-1864, lerares, overleden Haarlem 4-1-1945.
Uit het tweede huwelijk:
3. Jan (zie Xf).
Uit het derde huwelijk:
4. Gerardus Johannes, geboren Edam 3-7-1874, koopman, overleden Sint Petersburg 7-9-1901.


IXd Klaas Wiarda, geboren Harlingen 22-12-1825, koopvaardij kapitein, overleden Harlingen 1-4-1854, gehuwd Harlingen 5-11-1851 met Antje Alta, geboren Harlingen 10-12-1829, overleden Harlingen 26-8-1877.
Uit dit huwelijk:
1. Simon, geboren Harlingen 12-9-1852, overleden Harlingen 22-5-1853.
2. Dirk, geboren Harlingen 26-3-1854, koopman, gehuwd Harlingen 14-11-1883 met Albertina Amalia Alta, geboren Amsterdam 8-5-1865.


IXe Simon Wiarda, geboren Harlingen 4-12-1827, cargadoor, commissionair en zeehandelaar, overleden Harlingen 10-9-1890, gehuwd Harlingen 1-9-1852 met Henderika van der Weide, geboren Harlingen 2-11-1828, overleden 7-1-1906.
Uit dit huwelijk:
1. Oeke, geboren Harlingen 29-5-1853, overleden Renkum, Oosterbeek 15-5-1914, gehuwd Harlingen 5-8-1890 met Arjen Draaisma de Vries, geboren Achlum 16-7-1843, fabrikant, overleden Franeker 6-7-1936.
2. Trijntje, geboren Harlingen 9-4-1855, overleden 's-Gravenhage 28-1-1941, gehuwd Harlingen 22-8-1877 met Gerard Adriaan Fontein, geboren Harlingen 28-6-1852, steen- en dakpannenfabrikant, overleden Harlingen 31-1-1898.
3. Jansje, geboren Harlingen 7-5-1857, overleden Harlingen 13-11-1925, gehuwd Harlingen 21-5-1879 met Jacobus Fontein, geboren Harlingen 1-7-1850, cargadoor, kooman, overleden Harlingen 19-4-1930.
4. Eva, geboren Harlingen 13-12-1861, overleden Harlingen 8-4-1865.


Xa Klaas Wiarda, geboren Rotterdam 13-9-1858, coupeur, overleden Rotterdam 26-12-1924, gehuwd Rotterdam 6-1-1892 met Susanna Schootemeijer, geboren Rotterdam 24-7-1863, overleden Rotterdam 14-8-1937.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Wilhelm, geboren Rotterdam 16-4-1892, kleermaker, overleden Rotterdam 8-9-1964, gehuwd Rotterdam 6-11-1927 met Dina Cornelia Kooiman, geboren Rotterdam 5-11-1899.
2. Robartus Pieter, geboren Rotterdam 19-9-1893, adjunt-directeur Steenkolen Handelsvereniging Rotterdam, overleden Katwijk aan Zee 29-8-1977, gehuwd Berlijn-Charlottenburg 17-9-1931 met Alice Hertha Leopoldine Herrmann, geboren Berlijn 17-3-1907, overleden Rotterdam 16-5-1988.
3. Wilhelmus Julius, geboren Delft 21-12-1895, kassier Nederlandse Rijnvaart, overleden Rotterdam 19-3-1974, gehuwd Rotterdam 17-12-1925 met Geertruida Maria van den Ende, geboren Rotterdam 4-3-1894, overleden Rotterdam 14-11-1972.
4. Julius Ids Simon, geboren Rotterdam 29-12-1897, steeds zenuwziek geweest, overleden Rotterdam 31-7-1954.


Xb Willem Wiarda, geboren Rotterdam 15-5-1860, paardeslager, overleden Houthorne, N.J., U.S.A. 1-3-1927, relatie met Maartje.
Uit deze relatie:
1. Margaretha, relatie met Helmunth Nehls.
2. Willem.


Xc Pieter Wiarda, geboren Rotterdam 13-1-1862, overleden Delft 28-1-1949, gehuwd (1) voor 1918 met A.M.H. Paulissen, overleden voor 1918, gehuwd (2) Rotterdam 21-11-1918 met Barendina Jacoba Wouters, geboren Rotterdam 21-11-1881, overleden Delft 5-12-1965.
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieter, geboren Rotterdam 8-2-1920, electrotechnisch ingenieur, gehuwd 's-Gravenhage 10-6-1959 met Enny Buijze, geboren Blitar, Java 20-12-1930.


Xd Jacob Marinus Wiarda, geboren Rotterdam 26-6-1864, overleden Rotterdam 12-8-1934, gehuwd (1) Rotterdam 21-8-1895 met Neeltje Overkleeft, geboren 's-Gravenhage circa 1872, overleden Rotterdam 27-6-1931, gehuwd (2) Rotterdam 20-1-1932 met Johanna Jacoba van den Berg, geboren Kralingen 3-1880.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob Wilhelmus Pieter, geboren Rotterdam 6-8-1896, handelsreiziger, overleden Rotterdam 2-5-1920, gehuwd Rotterdam 14-2-1917 met Toma Hendrika Catharina Hardenberg, geboren Hillegersberg 19-9-1897, overleden Harderwijk.
2. Antje Wilhelmina, geboren Rotterdam 13-5-1899, overleden Rotterdam 23-10-1924.


Xe Julius Ids Simon Wiarda, geboren Rotterdam 17-12-1868, assistent bij de posterijen, overleden Rotterdam 23-1-1942, gehuwd Rotterdam 29-12-1897 met Adriana Willemina Lemsom, geboren Bruinisse 26-1-1881, overleden Rotterdam 25-3-1959.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Jacoba, geboren Rotterdam 19-11-1898, overleden Zeist 22-7-1977, relatie (1) met Jan Hendrik Harthoorn, overleden 's-Hertogenbosch, gehuwd (2) Heinenoord 30-8-1935 met Cornelis Koene, geboren Capelle 20-7-1880, grondwerker, arbeider, overleden Vugt 5-11-1957.
2. Adriana Willemina Helena Johanna, geboren Rotterdam 11-1-1901, overleden Rotterdam 23-8-1992.
3. Julia Idske Simone, geboren Rotterdam 28-9-1902, overleden Nijmegen 22-7-1977, gehuwd Rotterdam 14-7-1938 met Arie de Waard, geboren Rotterdam 14-5-1905, architect, overleden Groesbeek 18-5-1988.
4. Dingena Hendrika Maartje, geboren Rotterdam 22-5-1906, overleden Rotterdam 4-10-1991, gehuwd Stadskanaal 4-8-1948 met Jan Frederik Höhenstein, geboren Veendam 10-5-1889, schipper, overleden Rotterdam.
5. Jacob Klaas, geboren Rotterdam 22-3-1908, gezagvoerder grotevaart Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Mij. N.V. Overleden Goïngarijp 14-8-1968, gehuwd (1) Zeist 24-12-1936 met Alberdina Johanna Huijgens, geboren Rotterdam 30-7-1912, overleden Utrecht 12-10-1984, gehuwd (2) London 25-7-1947 met Joyce Mc Kim Garrison, geboren Shaford a Avon (Groot-Brittanië) 24-3-1920.
6. Helena Adriana Wilhelmina, geboren Rotterdam 29-3-1910, overleden Rijswijk 10-8-1995, gehuwd Rotterdam 28-12-1934 met Herman Wander, geboren Rotterdam 25-10-1903, expediteur, overleden Rotterdam 8-8-1991.
7. Johanna, geboren Rotterdam 23-1-1918, overleden Harlingen 21-1-1965, gehuwd Rotterdam 1-7-1942 met Arie Jacobus Fransen, geboren Rotterdam 14-9-1916, transportondernemer, overleden Rotterdam 10-11-1963.
8. Hendrika, geboren Rotterdam 14-2-1921, gehuwd Rotterdam 30-1-1946 met Frank Drost, geboren Rotterdam 28-6-1922, procuratiehouder.


Xf Jan Wiarda, geboren Edam 13-1-1870, raadsheer, overleden Amsterdam 23-12-1946, gehuwd Bielefeld (Denemarken) 27-7-1905 met Carolina Georgina Louise Lucks, geboren Bielefeld (Denemarken) 20-8-1876, overleden Amsterdam 19-9-1931.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Johannes, geboren Amsterdam 4-9-1906, President Europees Hof voor de Rechten van de Mens, overleden 's-Gravenhage 12-6-1988, gehuwd Santpoort 17-3-1932 met Alexandra Moltzer, geboren Noordwijk aan Zee 21-3-1908.
2. Jan, geboren Dordrecht 5-3-1909, hoogleraar, overleden Borculo 18-5-1993, gehuwd Eibergen 26-4-1940 met Lucie ter Braak, geboren Eibergen 29-6-1908.
3. August Johannes Gustaaf, geboren Amsterdam 10-8-1916, overleden Amsterdam 14-10-1916.

Top