Die Ursprünge
The Beginnings

Home    Wiarda News    Genealogy    Contact Us    Photo GalleryI Pybe Wyarda, married circa 1380 with Claer van Eminga.
From this marriage:
1. Ids van Eminga (see also IIa).
2. Siurt Wiard Wiarda (see also IIb).


IIa Ids van Eminga, relation with Frouck Wiarda, van Goutum.
From this relation:
1. Minne Emingha (see also IIIa).


IIb Siurt Wiard Wiarda, in 1399 in de strijd tegen de graaf van Holland aanvoerder van Oostergo, relation.
From this relation:
1. Oene (see also IIIb).
2. Siurt, 1435 bearlude (Schiedsrichter), 1436 eeheran am Niogengericht, mederechter, naar alle waarschijnlijkheid van Leeuweradeel.
3. Sioke, relation (1) with Jarich Jelkema von Metzlawier, relation (2) with Renick Doytzissen van Albada.


IIIa Minne Emingha, died 5-4-1467, relation with Tjemk van Cammingha.
From this relation:
1. Ids, studeerde in 1460 in Keulen, died circa 1490, relation with N. Wiarda.


IIIb Oene Wiarda, 1428 en 1438 als Grietman te Leeuweradeel genoemd, hoofdeling, died na 1438.
Children:
1. Pibo (see also IV).
2. Tsjomme, Edelmann, hooftman, died 1473, relation with Ath Bonninga, died 1471.
3. Ids, died 1481.
4. Syds, died 1481.


IV Pibo Wiarda.
Children:
1. Doeke, leefde rondstreeks 1474.
2. Tjallingh (see also V).
3. Renick.


V Tjallingh Wiarda, leefde omstreeks 1474.
Children:
1. Pibo, priester en een uitmuntend rechtsgeleerde.
2. Dothias Tjallings (see also VI).
3. Onno Seackema, married 12-1527 with Sijts Aytta.


VI Dothias Tjallings Wiarda, died 1498, relation with Minthia van Aytta, died 1-11-1515.
From this relation:
1. Bocko Wyaerda, born voor 1497, boer te Roordahuizum, died Roordahuizum 1541/1542, relation (1) with Wyts Nanninga, relation (2) with Riem Tjepnia, van de Tjepma-State bij Roordahuizum.
2. Aedo Wyaerda, born voor 1498, veehouder te Wirdum op Saeklema-sate, died Saecklema-sate 1541, relation with Gees Buwes Broers.
3. Tzalling, priester en pastoor te Swichum, died Swichum 5-9-1555.
4. Dothias, priester magister artium en pastoor te Swichum en Wirdum, died Swichum 18-12-1548.
5. Ael Wyaerda, relation with Focke Aesges, van Oldeboom.
6. Catharina Wyaerda.